Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                          2
ΕΚΘΕΣΗ                                                              2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2+2

ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες εβδομαδιαίως ΣΕ κάθε τάξη