Τεχνολογική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.Ε.Π.Π.

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

5

4

2+1

 Α.Ο.Θ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:              16 ώρες εβδομαδιαίως

3