Οικονομίας και Πληροφορικής

Τεχνολογική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.Ε.Π.Π.

ΕΚΘΕΣΗ

5

3

2

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α.Ο.Θ.

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π

 

ΣΥΝΟΛΟ:              12- 15 ώρες εβδομαδιαίως

3

2

2

 

 

 

 

 

2

Advertisements